โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง
สนองพระราชดำริโดย กองทัพเรือ

          ที่มา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ ที่มีกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูก รักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรม วางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 แต่การดำเนินงานในเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามเกาะต่างๆ นั้น ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นรูปธรรม ดังนั้นกองทัพเรือมีความพร้อมทั้งหน่วยงานและพื้นที่ จึง ขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ที่กองทัพเรือสามารถดำเนินการได้

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
2. เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโครงการแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. เพื่อให้กองทัพเรือได้พัฒนาบุคคลากรในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามเกาะและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติในทะเล
4. เพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะให้เป็นแหล่งศึกษาด้านพันธุกรรมพืช นิเวศวิทยาชีววิทยา และรักษาสภาพแวดล้อม

ภาพเสด็จพระราชดำเนินเกาะแสมสารเพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑

 

 

   

 
 

 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l

 l Home l Webboard l RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ l ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ Iห้องสมุด อพ.สธ. I

 

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org

 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร