HOME  :  5

 
     
 

          ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีตาน้ำมากมาย เมื่อตาน้ำหลายๆ แห่งปล่อยน้ำออกมา น้ำก็จะไหลรวมเป็นลำห้วย ลำธาร ไหลลงสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงของโลก มารวมเป็นแม่น้ำสายใหญ่ ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากที่ใดที่หนึ่ง แต่มีที่มาจากตาน้ำเล็กๆ มากมายในป่าผืนใหญ่ผืนหนึ่ง ถ้าผืนป่ามีขนาดใหญ่มากเท่าใด นั่นก็หมายถึงปริมาณน้ำที่ถูกส่งผ่านออกมาก็จะมากขึ้นเท่านั้น
          ในทางตรงกันข้าม เมื่อฝนจากทะเลถูกหอบด้วยลมมรสุมพัดเข้าสู่แผ่นดินใหญ่ ส่วนหนึ่งที่ปะทะแนวเทือกเขาจะเกิดฝนตก ถ้าไม่มีป่าเป็นปราการชะลอการไหลของน้ำก่อนตกกระทบพื้นดินโดยตรง ก็จะมีน้ำจำนวนมากที่ไหลบ่าไปตามความลาดชันของพื้นที่ เกิดการกัดเซาะพัดพาหน้าดิน ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ดินถล่ม จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมในช่วงที่ฝนตกหนัก จึงเกิดน้ำป่าสีแดงข้นพัดพาตะกอนหน้าดินไหลบ่าเข้าท่วมหลายพื้นที่ของประเทศ นั่นเพราะว่าบริเวณภูเขาสูงที่เป็นต้นน้ำ ไม่มีพื้นที่ป่าปกคลุม ที่สำคัญน้ำปริมาณมหาศาลที่ไหลบ่ามานั้น จะซึมลงสู่ใต้ดินเพียงเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ผ่านเมือง ชุมชน และออกสู่ท้องทะเลในที่สุด บทสรุปก็คือ การเดินทางของน้ำสายนั้นหาได้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของผู้ใช้ทั้งประเทศ

        กรณีเดียวกัน ทุกๆ ฤดูฝน ภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมได้กลายเป็นประเด็นต่อความทุกข์ร้อนใจของประชาชน ในพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของการเดินทางของแม่น้ำแต่ละสาย ที่พื้นที่ป่าต้นน้ำของแม่น้ำสายนั้นถูกทำลาย กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ไม่ต้นไม้ขึ้นปกคลุมหน้าดิน และเมื่อถึงฤดูแล้ง การขาดแคลนน้ำก็เป็นประเด็นปัญหาต่อผู้คนอีกเช่นกัน ในเมื่อป่าธรรมชาติบนภูเขาสูงที่เป็นแหล่งต้นน้ำถูกทำลายไม่สามารถทำหน้าที่เป็นฟองน้ำที่คายน้ำออกมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี่คือสาเหตุส่วนหนึ่งของภัยแล้งที่เกิดขึ้น
          ประเทศไทย เป็นประเทศเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร ที่ประชาชนทุกภาคต้องพึ่งพาการใช้น้ำจากธรรมชาติ ที่ไหลมาตามแม่น้ำมากว่า 60 สายทั่วประเทศ โดยมีต้นน้ำอยู่บนภูเขาสูงในเขตป่าธรรมชาติทั้งสิ้น ทุกวันนี้ป่าธรรมชาติมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ และถูกกำหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ มีการจัดการในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น และพื้นที่เหล่านี้มีแนวโน้มของการถูกคุกคามจากการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นคำถามว่า "ถ้าผืนป่าคือแหล่งรักษาน้ำพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ จะเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการใช้น้ำของคนทั้งประเทศหรือไม่ ในสถานการณ์ที่ปริมาณการใช้น้ำของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง "

          ในมิติของผืนป่าธรรมชาติ คงไม่ได้มีคุณค่าเพียงแค่ความงามที่หนุนเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว หรือเป็นเพียงแค่ความงามที่หนุนเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว หรือเป็นเพียงแค่แหล่งผลิตออกซิเจนอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ  นับจากวันนี้ ผืนป่าธรรมชาติจะถูกเปิดเผยความยิ่งใหญ่ คุณค่า ในความหมายที่ว่า "ป่ารักษาน้ำ"
        
 เมื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนทั้งแผ่นดิน เพื่อให้พลังของทุกคนได้มีส่วนร่วมปกป้องผืนป่า แหล่งรักษาน้ำ ไม่ให้ถูกทำลายไปมากกว่าที่เคยเป็น...
                                                                                                                อ่านต่อ