โรงเรียนวัดเทพลีลา(สิงหประสิทธิวิทยา) กรุงเทพมหานคร