อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๔/๒๕๕๓ สมาชิกสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ลำตะคอง นครราชสีมา