อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๖/๒๕๕๓ สมาชิกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์ฝึกอบรมลำตะคอง