อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มสมาชิกฯ ภาคเหนือตอนล่าง