อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อรับเกียรติบัตรฯ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ จังหวัดสกลนคร