อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อรับเกียรติบัตรฯ โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า จังหวัดสกลนคร