อพ.สธ.เยี่ยมเตรียมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม อ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี