อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๒๗/๒๕๕๓ ให้แก่โรงเรียนสมาชิกภาคตะวันตก ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง กมม.