อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่