อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา จังหวัดขอนแก่น