อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม จังหวัดนครพนม