อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา จังหวัดหนองคาย