อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี