อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี