อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์