อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนดาราพิทยาคม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์