อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ