อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ