อพ.สธ.เยี่ยมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมบ้านสามหลังฯ สวนจิตรลดา