อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่น ๑/๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประสานงานฯภาคเหนือตอนบน ร.ร.วัฒโนพายัพ จ.เชียงใหม่