อพ.สธ.ประชุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และหนองคาย