อพ.สธ.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ จังหวัดขอนแก่น