อพ.สธ.เยี่ยมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์