อพ.สธ.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มสมาชิกภาคตะวันออก ณ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี