อพ.สธ. จัดอบรมปฏิบัติการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๑/๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่