อพ.สธ. เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก