อพ.สธ. จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่น ๒/๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนภาคเหนือตอนบน