อพ.สธ.ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน