อพ.สธ.ร่วมประชุมและจัดอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน