อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๙/๒๕๕๓ สมาชิกสังกัด
ค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี