อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๑๑/๒๕๕๓ สมาชิกสังกัด
กรุงเทพมหานคร