อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๑๗/๒๕๕๓ สมาชิกภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบน และกรุงเทพฯ-ปริมณฑล