อพ.สธ.เยี่ยมกลุ่มเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดอุบลราชธานี