อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 ครั้งที่  ๓/๒๕๕๓ กลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี