อพ.สธ.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รุ่นที่ ๒๐/๒๕๕๓ ห้กับมาชิกสังกัดกรุงเทพมหานคร