อพ.สธ.ร่วมประชุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ.ลำพูน