อพ.สธ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี