อพ.สธ.จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ให้แก่สมาชิกภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์ประสานงานสวนพฤกษศาสตร์ฯ