อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนโคกกลางวิทยา จังหวัดขอนแก่น