อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ จังหวัดขอนแก่น