อพ.สธ.เยี่ยมแนะแนวงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสมาชิกเป้าหมาย จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส