อพ.สธ.เยี่ยมเตรียมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนนาตาลคำข่า จังหวัดสกลนคร