อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เขตภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก