อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กลุ่มสมาชิกจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนน่านนคร อ.ภูเพียง จ.น่าน