อพ.สธ.เยี่ยมแนะนำการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แก่โรงเรียนสมาชิกจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ ๓ และ ๔