อพ.สธ.ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย