อพ.สธ.ติดตามความก้วหน้าการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี และ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จ.ชลบุรี