อพ.สธ.จัดประชุมเชิงฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการและนิรรศการฯ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑ จ.สุราษฎร์ธานี